Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Загальна інформація

ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ БАНКУ Є:

  • Загальні збори акціонерів;
  • Наглядова рада;
  • Правління.

Вищим органом Банку є Загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори акціонерів вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Банку, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Ради Банку. Виключна компетенція Загальних зборів акціонерів ПАТ «БАНК 3/4» визначена згідно з чинним законодавством та Статутом Банку не розширена. Рада Банку має право делегувати власні повноваження Загальним зборам

Наглядова рада Банку - колегіальний орган Банку, який забезпечує належне функціонвання в Банку системи внутрішнього контролю та системи управлінян ризиками..

Наглядова рада Банку в кількості не мнеше п'яти осіб обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів або їх представників, а також незалежних чд\ленів Ради, і діє на підставі Положення про Спостережну раду, що затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

Правління Банку – колегіальний орган управління, що керує поточною діяльністю Банку. Повноваження Правління визначені Статутом Банку та Положенням про Правління, яке затверджується Загальними зборами акціонерів Банку.

В Банку створені та діють на постійній основі наступні комітети:

1. Кредитний комітет;
2. Комітет з управління активами та пасивами;
3. Тарифний комітет.