Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

13 Січня 2014 року

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»

 

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 3/4»

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

36002395

1.4 Місцезнаходження емітента

04080, мiсто Київ, вул.Фрунзе, 25

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

0443649804 0443649801

1.6 Електронна поштова адреса емітента

m.korneva@bank34.kiev.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.bank34.ua/special_info/

1.8 Вид особливої інформації

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Капицi Свiтлани Iванiвни вiдбулось згiдно з рiшенням єдиного Акцiонера Емiтента № 1 вiд 13.01.2014р., прийнятого на пiдставi заяви Капицi С.I. про виведення зi складу Ревiзiйної комiсiї.
Припиненi повноваження посадової особи – Члена ревiзiйної комiсiї Капицi Свiтлани Iванiвни (Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня), на посадi перебувала з 26.04.2010р.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни в персональному складi вiдбулись у зв’язку з власним волевиявленням члена Ревiзiйної комiсiї про припинення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Замiсть Капицi С.I. до складу Ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено.

3. Підпис

Голова Правiлння Iщенко Вадим Андрiйович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством.

 

До переліку