Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

16 Жовтня 2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"

2. Код за ЄДРПОУ 36002395

3. Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Фрунзе, 25

4. Міжміський код, телефон та факс 0443649804, 0443649801

5. Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.kiev.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.bank34.ua/special_info/yr.2015/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

1. 13.10.2015р. посадова особа Марков Дмитро Георгійович (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначений на посаду незалежного Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4". Рішення про призначення прийнято Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 13.10.2015 р. (рішення № 10). Часткою в статутному капіталі емітента та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з лютого 2012 р. по червень 2013р. Марков Д.Г.  працював на посаді радника відділу забезпечення діяльності директора Аграрної біржі.

2. 13.10.2015р. посадова особа Береславська Олена Іванівна (згода на розкриття паспортних даних не надана), призначена на посаду незалежного Члена Спостережної ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4". Рішення про призначення прийнято Акціонером ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 3/4" Іщенком В.А. 13.10.2015 р. (рішення № 10). Часткою в статутному капіталі емітента та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з червня 2010 року серпень 2011 р.  Береславська О.І. працювала провідним науковим співробітником Національного університету державної податкової служби України, з вересня 2011 року займає посаду завідувача кафедри банківської справи та фінансового моніторингу того ж університету.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акції емітента не належать.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління  В.А.Іщенко

До переліку