Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації

24 Грудня 2015 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4".

2. Код за ЄДРПОУ 36002395.  3. Місцезнаходження  04080 м. Київ вул. Фрунзе, буд. 25.  4. Міжміський код, телефон та факс 044-364-98-04 044-364-98-01. 5. Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2015/

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

22.12.2015 р. припинено повноваження члена Правління ПАТ "БАНК 3/4" Шаповала Ростислава Олексійовича.

Підставою припинення повноважень є звільнення Шаповала Р.О. з роботи в ПАТ "БАНК 3/4" згідно наказу Голови Правління Банку  від 22.12.2015р. №71-К на підставі заяви Шаповала Р.О. відповідно до п.1 ст. 36 КЗпП України, за угодою сторін.

Посадова особа Шаповал Ростислав Олексійович (згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Член Правління, звільнена.

Часткою в статутному капіталі та акціями емiтента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.04.2010р. по 22.12.2015р.

На посаду члена Правління замість звільненої особи нікого не призначено.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління В.А.Іщенко

До переліку