Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента: Зміна складу посадових осіб емітента

30 Травня 2016 року

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4"

2. Код за ЄДРПОУ 36002395, 3. Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Фрунзе, 25, 4. Міжміський код, телефон та факс 0443649804, 0443649801, 5. Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua, 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

27.05.2016 р. згідно з рішенням єдиного акціонера Емітента припинені повноваження незалежного члена Спостереженої Ради Береславської О.І. (рішення № 3 від 27.05.2016р.). Звільнення посадової особи виконано на підставі заяві Береславської О.І. Посадова особа Береславська Олена Іванівна (згода на розкриття паспортних даних не надана), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена. Часткою в статутному капіталі та акціями емінента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13.10.2015 по 27.05.2016. Іншої особи на посаду не призначено

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління  В.А.Іщенко, дата 27.05.2016р.

До переліку