Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

5 Липня 2016 року

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2. Код за ЄДРПОУ 36002395. 3. Місцезнаходження 04080 м.Київ вул.Фрунзе, 25. 4. Міжміський код, телефон та факс (044)396-98-00 (044)364-98-01. 5. Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/yr.2016/. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення. Припинено повноваження Члена Спостережної ради емітента Литвинюка Володимира Анатолійовича. Рішення про припинення повноважень прийнято единим акціонером емітента 02.07.2016 р. Припинення повноважень посадової особи з 03.07.2016р. виконано на підставі його заяви про вихід зі складу Спостережної ради.  Посадова особа Литвинюк Володимир Анатолійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), який займав посаду Член Спостережної ради, припинила повноваження. Часткою в статутному капіталі емiтента  та пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2010р. Іншу особу на посаду замість особи, повноваження якої припинено, не обрано. 

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Голова Правління  В.А.Іщенко, дата 02.07.2016р.

До переліку