Інтернет- банкінг:
Для фізичних осіб (новий):
Для юридичних осіб:
Пошук
Результат пошуку : - сторінок

Особлива інформація

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

30 Грудня 2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 3/4". 2.Код за ЄДРПОУ 36002395. 3.Місцезнаходження 04080 м.Київ вулиця Фрунзе, 25. 4.Міжміський код, телефон та факс 0443649804 0443649801. 5.Електронна поштова адреса m.korneva@bank34.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://www.bank34.ua/special_info/view/27/. 7.Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення

Посадова особа Найман Ерік Леонтійович (згода на розкриття паспортних даних відсутня), призначений з 01.01.2017р. на посаду Незалежний член Спостережної ради. Рішення про призначення прийнято єдиним акціонером ПАТ "БАНК 3/4"  28.12.2016р.  № 12. Часткою в статутному капіталі емiтента та акціями емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з січня 2011 року по т.ч. - заступник директора з фінансових питань ТОВ "Капітал Таймс" (акціями емітента не володіє). Найман Е.Л. є незалежним Членом Спостережної ради (незалежним директором).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. 30.12.2016 Голова Правління В.А.Іщенко

До переліку